Sisältöön sitemap
bg

ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään

Haastattelu on tehty toukokuussa 2021, jolloin Jukka Pennanen toimi Alvan asiakkuusjohtajana. Nykyisin Jukka toimii Cross Wrap Oy:n toimitusjohtajana.

Alva on iso energia- ja vesiliiketoiminta-alan konserni, jossa strategiatyöhön on panostettu, ja se onkin hyvällä mallilla. Tähän prosessiin osallistuivat muutkin kuin johtoryhmän jäsenet – me Alvalla ajatellaan, että johtoryhmän jäsenet ei omista ainoita aivoja. Otimme siis vähän laajemman joukon miettimään, miten me halutaan yhtiönä toimia ja mitä me tavoitellaan. Strategiaprosessiin lähti mukaan meidän esimieskunta, eli reilu 30 henkilöä. Monesti kunta-alalla on pitkä perinne siinä, että käytetään ulkopuolisia konsultteja kertomaan, mikä on juuri meidän yhtiön strategia. Vaikka mekin käytettiin strategiatyön alkuvaiheessa megatrendien mietinnässä ulkopuolista fasilitaattoria, olemme kuitenkin tehneet varsinaisen strategiajumpan ihan omin voimin.

Mystinen strategiatyö – onko se sitä oikeasti?

Mielestäni strategiatyötä mystifioidaan vähän liikaa, ja sitä pidetään liian teoreettisena. Strategiatyön ydin toimialasta riippumatta on löytää keinot päästä valittuun päämäärään. Ensin mietitään, mikä on päämäärä eli mitä tavoitellaan. Sen jälkeen voi lähteä hyvinkin käytännöllisesti lähteä miettimään niitä keinoja, valikoimia ja resursseja, millä sinne tavoitteeseen päästään. Täytyy kuitenkin muistaa, että tähän ei päästä heti vaan askel kerrallaan. Ei kannata yrittää muuttaa maailmaa hetkessä. On oleellista miettiä nykytilan kautta, mitä me tarvitaan, jotta päästään niihin tavoitteisiin. Tätä tehdessä ihmiset ymmärtävät vähän vahingossa, että hei, tämä on juurikin sitä strategiatyötä, jota me tässä tehdään.

Alvan strategiatyön neljä kulmakiveä

Käytimme strategiatyön herätteenä muutamia aikaisempia tutkimuksia, joita oli tehty megatrendeistä. Poimimme megatrendeistä neljä, jotka vaikutti meidän strategiaan ja joista tuli meidän strategiatyön kulmakivet. Yksi on analytiikan murros, joka vaikuttaa siihen, että pääsemme kehittämään toimintamme resurssitehokkaammaksi.

Toisena on ilmastonmuutos, koska kyllähän meidän vesi- ja energiayhtiönä pitää pystyä siihen reagoimaan. Samalla pitää miettiä, miten pystymme synnyttämään kaupallisia aihioita, että pystymme auttamaan esimerkiksi meitä pienempiä vesiyhtiöitä.

Kolmantena kulmakivenä on yhteiskunnan rakennemuutos ja neljäntenä mielestäni tärkein eli asiakas. Pitää pohdiskella esimerkiksi sitä, miten asiakkaat käyttävät tulevaisuudessa energiaa ja mitä teknologiaa he käyttävät. Täytyy myös ottaa huomioon asiakkaiden valinnanvapaus ja tulevaisuuden monipuoliset odotukset.

Tärkein on asiakas

Työskentelimme niin, että jaoimme porukan tiettyihin työryhmiin, jotka lähtivät miettimään meidän liiketoimintojen kannalta, mitä nämä megatrendit ja tarkoittavat meille. Pohdimme tällä tavoin eri skenaarioita, eli mikä on todennäköistä ja mikä vähemmän todennäköistä. Valitsimme niistä sellaisen, johon me uskotaan. Olimme tietoisia kuitenkin myös muista skenaarioista. Mietimme, mitä muuta voisi tapahtua ja miten siinä tapauksessa reagoitaisiin. Tämä vaihe kesti noin puoli vuotta. Välillä johtoryhmä kiteytti asioita omasta näkökulmastaan, ja sitten laajemmalla porukalla pureksittiin näitä vähän konkreettisemmin.

Rohkea visio ja analyyttinen validointi

Käytimme Alvan tavoitteen asettamisessa ja strategiatyössä oikeastaan kahta tapaa, jotka ovat tietyllä tapaa ääripäitä keskenään. Tavoitteen asettamisen pohjalla on rohkea visio, jota päin lähdimme etenemään, mutta ikään kuin validoimme sen vision analyyttisen prosessin kautta. Meidän rohkea visio on se, että olemme vesi- energia ja resurssitehokkuuspalveluiden tulevaisuuden tekijä.

Haluamme olla erilainen ja vahva toimija, joka pystyy vastaamaan asiakkaiden odotuksiin. Tämä syntyi oikeastaan jo brändityön aikana. Strategiatyössä lähdimme palastelemaan sitä, mitä tulevaisuuden tekijä ja resurssitehokkuuspalveluiden konteksti oikeastaan tarkoittavat. Näiden mietintöjen pohjalta syntyivät ne neljä kulmakiveä, jotka ohjaavat meidän toimintaamme, eli analytiikka, ilmastonmuutos, yhteiskunnan rakennemuutos ja asiakkaiden monipuoliset ja muuttuvat odotukset.

Strategiatyön eteneminen

Katsoisin, että Alvan strategiatyössä meillä on jo ensimmäiset vaiheet hyvin hallussa. Meillä on hyvä käsitys siitä, missä olemme ja ennen kaikkea siitä, miksi me olemme siellä, missä olemme. Näitä kysymyksiä kävimme oikeastaan läpi jo brändityössä. Olemme myös pohtineet sitä, mihin maailma on menossa ja mikä muuttuu.

Tiedämme, mihin tulevaisuuden kilpailuun me olemme tätä yritystä valmentamassa, ja Alvan neljä kulmakiveä vaikuttavat vahvasti tulevaisuuden suunnitteluun. Oikeastaan kaiken, mikä liittyy tulevaisuuteen, pitää liittyä niihin.

Olemme yrityksenä siinä kohtaa, että strategian valinta ja toteutus ovat meillä käynnissä – oikeastaan jatkuvan prosessin alla. Näihin vaiheisiin kuuluu sen miettiminen, mitä vaihtoehtoja meillä on ja mitä skenaarioita ne tuottavat. Pohdimme jatkuvasti valintoja, joilla menestymme tulevaisuudessa.

Tämän jälkeen pitää päättää toteutus, eli mikä on tavallaan se systeemi, jolla lähdetään tekemään valittua muutostyötä. Näen, että nämä vaiheet ovat koko ajan muuttuvia ja sellaisia, että pitää reagoida, jos jokin ei toimikaan. Vastaavasti ensimmäiset vaiheet ovat mielestäni aika stabiileja.

Miten viedä strategia maaliin?

Mielestäni strategian maaliin vieminen vaatii kurinalaisuutta ja johdonmukaisuutta. Usein ei ymmärretä sitä työmäärää, mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Uusi strategia vaatii, että meidän pitää muuttaa jotain toimintatavoissa ja tekemisessä. Pitää kasvaa pois vanhasta. Uuteen tarttuminen vaatii tinkimätöntä johtamista ja asioiden konkretisoimista ja palastelua. Näin käännytään pikku askelin valittuun suuntaan.

Uuteen tarttuminen vaatii tinkimätöntä johtamista

Me johdetaan muutosprojekteja toimintasuunnitelman avulla. Tämä on ehkä lähimpänä must-win-battle-ajattelumallia. Pidän siitä, että pyritään löytämään prioriteetti ja se, mihin fokus laitetaan. Vastuut ja seuranta ovat selkeitä.

Usein ongelmana on se, että lähdetään ensin vähän väkipakolla miettimään työkalua. Jos työkalua ei kuitenkaan koeta luontevaksi, johtaja ei käytä sitä edes arjen johtamisessa. Kyse on siitä, että pitää löytää prioriteetit ja siitä, mihin aika käytetään.

Usein syy siihen, miksi asiat eivät mene maaliin, on se, että listalla on liikaa asioita, ja silloin ajankäyttö ja fokus eivät ole riittäviä kaikille tehtäville. Myös Alvan haasteena on ollut uskallus tehdä valintoja. Mielestäni monen yrityksen menestymisen takana on nimenomaan se, että se on uskaltanut priorisoida.

Onnistu strategiatyössä

Unelmien strategiaprosessi

Unelmieni strategiaprosessissa olisi riittävästi aikaa tehdä pohjatyötä. Olisi tarpeeksi ymmärrystä ja objektiivisuutta tilannekuvan hahmottamiseksi. Näin tiedetään, missä me oikeasti olemme. Tämän kautta voi lähteä rakentamaan ja linkittämään ymmärrystä näkemykseen eli siihen, mihin maailma on menossa ja mikä muuttuu. Tavoite on, että ymmärretään kunnolla se, mistä lähdetään liikkeelle ja että on riittävästi aikaa tehdä kaikki vaiheet.

Unelmien strategiaprosessiin kuuluu myös se, että omistajia myöten löytyy oikeasti tahtotila tehdä asiat kunnolla. Kun on tehty valintoja, kaikki omistajat, hallitus ja johtoryhmä ovat aidosti valmiita panostamaan niihin. Lisäksi pitää ymmärtää se valtava työmäärä, mitä muutoksen läpivienti vaatii. Annetaan myös tavallaan mandaatti toimivalle johdolle: ollaan valmiita panostamaan, resursoimaan ja viemään valintoja eteenpäin. Uskotaan siihen, mitä tehdään.

Muutoksen läpivienti vaatii valtavasti työtä

Jos jossain tuossa ketjussa syntyy epäjatkuvuuskohta, niin se on yksi syy siihen, ettei saavuteta tuloksia. Meillä esimerkiksi uusien palveluiden rakentaminen on ihan uudenlaista kulttuuria. Se vaatii erilaista johtamista. Muutokselle pitää myös antaa aikaa. Pitää katsoa asioita kulttuurin kannalta ja miettiä, mitä vaatii, että meidän kulttuuri muuttuu. Näiden asioiden pitää olla kunnossa, jotta pääsemme valintojen ja toteutuksen vaiheeseen.

Kiteytetysti voisi sanoa, että strategiatyön märkä uni olisi, että olisi riittävästi aikaa ja energiaa alkuvaiheen pohjatyöhön. Toisena olisi se, että saataisiin saumattomasti katsottua samaan suuntaan aina sieltä omistajasta keskijohtoon asti. Näiden kautta lähdettäisiin viemään valinta- ja toteutusvaihetta eteenpäin.

Kaikista tärkein on kuitenkin aina asiakas. Hänet pitää ottaa huomioon kaikissa prosessin vaiheissa ja silloin, kun strategiaa lähdetään viemään eteenpäin. On tosi tärkeää miettiä, miten asiakas näkee meidät ja miten toimia asiakkaan kanssa. Lisäksi painotan luottamuksen rakentamista. Täytyy siis aina muistaa, että kaikki lähtee asiakkaasta. Menestyksen ratkaisee se, että hän tekee valinnan meidän suuntaamme.

Jukka Pennanen

Jukka Pennanen

Teksti: Tiina Piironen
Kuvat: Alva

Alva pähkinänkuoressa

Alva tarjoaa vesi- ja energiapalveluita, ja se on Suomen viidenneksi suurin vesiyhtiö. Konserni vastaa myös Viitasaaren lämpö- ja vesihuollosta. Alvan omistaa kokonaan Jyväskylän kaupunki. Konsernilla on yksi johtoryhmä, joka johtaa kaikkia liiketoimintoja. Kuntayhtiölle tyypillisesti Alvan hallitus koostuu poliittisella mandaatilla valituista jäsenistä sekä kahdesta ulkopuolisesta jäsenestä. Tutustu Alvaan.

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen