Sisältöön sitemap
bg

Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä

11/02/2022

Strategian laatiminen on organisaation tärkein askel kohti tulevaisuuden menestystä. Tyypillinen haaste onnistuneen strategiatyön tiellä on, että se jää ylätasoiseksi keskusteluksi, laatikoiden täyttelyksi tai tulevaisuusviihteeksi ilman, että prosessissa oikeasti edetään tekemään valintoja ja tehdään lopulta haluttu muutos todeksi.

Parhaimmillaan strategia taas on innostava, ymmärrettävä ja yhteiseksi koettu, jolloin sen yhteys jokapäiväiseen arkeen on selkeä ja saa aikaan toimintaa.

Vastauksemme on riittävän yksinkertainen malli, joka kiteyttää strategiatyön ytimen neljään vaiheeseen. Malli korostaa osallisuutta ja toteutusta, jotka ovat kriittisiä muutoksen aikaansaamiseksi.

Strategian laatimisen neljä vaihetta

Strategia vastaa kysymykseen: mikä on meille paras tapa menestyä valitsemassamme liiketoiminnassa tulevaisuudessa. Strategia on siten päätös suunnasta, johon yritys on menossa sekä johtamisen ja priorisoinnin väline, jonka avulla haluttua tulevaisuutta päivittäin rakennetaan.

Yksinkertaisimmillaan strategiatyön kokonaisuuden voi kiteyttää neljään sanaan ja kysymykseen:

1. Ymmärrys: missä olemme nyt?
2. Näkemys: mihin tulevaisuuden kilpailuun ja toimintaympäristöön valmennamme yritystämme?
3. Valinnat: miten päätämme toimia ja menestyä tulevaisuudessa?
4. Toteutus: miten toteutamme valitut muutokset?

 

Aloita strategiatyö ketterästi

 

Missä olemme nyt?

Ymmärryksen kerryttäminen ja sanoittaminen on ensimmäinen osa strategiaprosessia. Sen tavoitteena on tunnistaa oman kilpailukyvyn lähteet objektiivisesti ja paikantaa yrityksen asema kilpailukentällä. Tässä vaiheessa pohditaan, mikä selittää menestyksemme, hyvän tai huonon, juuri nyt ja tähän saakka. Lisäksi punnitaan, mihin näkemykset perustuvat ja kuinka valideja ne ovat.

Ymmärrystä voi kerryttää niin sisäisten kuin ulkoisten lähteiden avulla, joko sisäisesti tai ulkoistamalla. Perinteinen SWOT-analyysi täyttää tarpeen minimitasolla, ja mm. kirjastamme löydät lisää esimerkkejä ymmärryksen keräämisestä ja siihen käytettävistä kysymyksistä.

Erityisesti kannattaa panostaa asiakaskokemuksen sekä työntekijäkokemuksen tutkimiseen sekä haastattelemalla että erilaisin kyselyin. Pyri varmistamaan, että saat rehellisiä vastauksia ja muista myös kuunnella oikein.

Mikä on näkemyksemme tulevaisuudesta?

Strategiaprosessin toinen vaihe kääntää katseen ulos ja tulevaan. Tässä vaiheessa havainnoidaan ja visioidaan erityisesti toimintaympäristön ja markkinan muutoksia ja pohditaan, miten yrityksen tulisi reagoida niihin ollakseen kilpailukykyinen.

Näkemys lähtee usein intuitiivisen oloisista oivalluksista, joiden alkuperää voi olla vaikea tunnistaa. Näkemystä voi kerryttää myös tunnistamalla analogioita muilta toimialoilta, tutkimalla edelläkävijämarkkinoita ja -kuluttajasegmenttejä sekä huomioimalla teknologisen murroksen kaksivaiheisuuden, jossa uutta teknologiaa käytetään ensin vanhalla tavalla, kunnes sitä aletaan käyttää uudella, mullistavalla logiikalla.

Näkemysvaiheeseen liittyvä haaste on päättää, milloin näkemys on valmis (ei koskaan). Näkemystä voi ja pitääkin päivittää, kun huomaa sen olevan merkittävässä ristiriidassa uusien havaintojen kanssa.

Miten päätämme toimia?

Strategian tehtävä on tuottaa kilpailuetua suhteessa relevantteihin kilpailijoihin. Valintoja tehdään erityisesti suhteessa tarjoomaan, asiakassegmentteihin ja asiakkaille tuotettavaan arvoon. Valintoja voi tarkastella erilaisten näkökulmien kautta ja skenaarioiden avulla. Samalla on luontevaa punnita, mitä kriteerejä valinnassa painotetaan.

Valinnoista olennaisin on se kilpailuetu, jolla halutaan tuottaa ainutlaatuista asiakasarvoa. Samalla valitaan ydinkohderyhmä. Prosessina strategian valinta on hierarkkinen: tärkeintä on varmistua, että jokainen valinta tukee valittua isoa kuvaa.

Samalla strategian valinta on iteratiivista pohdintaa, jossa ymmärryksestä ja näkemyksistä muovautuu pikkuhiljaa johtopäätöksiä ja valintoja. Tyypillisesti valinta kulminoituu muutamaan kysymykseen, joita saatetaan työstää pitkäänkin. Mitä tahansa valitaankaan, se johtaa sarjaan ”nyt-sitten-muutoksia”, jotka organisaatiossa on vietävä läpi, jotta strategia toteutuu.

Miten toteutamme valitut muutokset?

Strategisen muutoksen tekeminen edellyttää aikaa ja sisäistä toimintamallia, jolla etenemistä johdetaan. Toteutus-vaiheessa määritelläänkin, millaiseksi priorisoiduksi tekemiseksi ja projekteiksi strategian toteutus käytännössä muodostuu ja millaisten rutiinien ja ohjausmekanismien kautta strategiaa käytännössä toteutetaan.

Yleisiä toimintamalleja muutoksen hallintaan ovat strategisten projektien viitekehys (must-win-battles) ja OKR (objectives and key results). Keskeistä on priorisoida tärkeiden asioiden eteneminen ja rajata muutoshankkeet yhteen tai muutamaan kerrallaan.

Strategian toteuttaminen on vietävä tasolle, jolla vastataan siihen, kuka tekee, mitä ja mihin mennessä. Määrittelyn ulottaminen tälle tasolle on olennainen osa strategian laatimista ja läpivientiä. Koska strategisella muutoksella ei ole ulkoa annettua määräaikaa, on sellainen kyettävä asettamaan itse.

Strategian projektointi tekee muutoksen näkyväksi. Etenemisestä on myös viestittävä läpi organisaation systemaattisesti ja siten, että samalla palautetaan mieleen kokonaiskuva ja se, miksi muutosta ollaan tekemässä.

Ota ihmiset mukaan tai epäonnistu

Yrityksen strategian laatiminen on perinteisesti ollut johdon ja hallituksen yhteinen ponnistus. Moderni nykyihminen ei kuitenkaan enää sitoudu sellaiseen, mistä ei ole itse ollut päättämässä. Tämän vuoksi pelkästään johtoryhmässä tai hallituksen kesken päätetyn strategian toteuttaminen tulee vuosi vuodelta vaikeammaksi: lahjakkaat ihmiset eivät sitoudu, jos heillä ei ole mahdollisuutta osallistua prosessiin.

Osallistamista voi jarruttaa epäilys motivaation puutteesta, pelko käsitellä keskeneräisiä asioita tai halu pitää kiinni vallasta. Näkemykset ovat inhimillisiä, ja uhkakuvat vältettävissä parantamalla strategiadialogin laatua ja osoittamalla strategian yhteys organisaation arkeen sen kaikilla tasoilla.

On myös hyvä muistaa, ettei henkilöstön osallisuus riisu johdolta vastuuta ja päätösvaltaa. Osallistaminen on keskustelun monipuolistamista ja siihen heittäytymistä, jotta koko organisaation älykkyys saadaan valjastettua strategiatyön hyväksi, erityisesti strategiatyön alkuvaiheessa.

Säästä paukkuja myös toteutukseen

Muutosten läpivienti on strategian toteuttamista keskeisimmillään. Samalla se on organisaatioille suuri haaste.

Kun kysyimme kotimaisilta kasvuyrityksiltä, miten tärkeinä he pitävät strategiatyön eri osa-alueita ja miten ne toteutuvat omassa organisaatiossa, oli viesti selvä: toteutumisen tasolla jäädään kaikilla osa-alueilla jälkeen siitä, miten tärkeänä asiaa pidetään.

Koska hyvin suunniteltu on edelleen kokonaan tekemättä, on kriittisen tärkeää varmistaa, että organisaatiolla on resursseja ja toimiva malli strategian johtamiseen arjessa.

Jos konkretiaa korostava ja toiminnaksi muuttuva strategiaprosessi kiinnostaa, löydät perusteellisemman kuvauksen ja runsaasti käytännön esimerkkejä teoksesta Pelastetaan strategia! Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi. Lue alta myös kotimaisten kasvuyritysten kokemuksia strategiatyöstä.

 

Pelastetaan strategiasi yhdessä

Liity pelastuspartioon!

Yritykset eivät koskaan ole valmiita. Sama pätee strategiatyöhön: aina on tilaa kehittymiselle. Ja se, jos mikä, tekee tästäkin lajista loppumattoman kiinnostavan!

Pelastuspartioon liittymällä viet omaa strategiatyötäsi eteenpäin ja saat ympärillesi strategiatyöstä innostuneen yhteisön, jonka kanssa sparrailla ajatuksiasi. Kyseessä on avoin Facebook-ryhmä, jossa käydään aktiivista ja inspiroivaa keskustelua strategiasta.

content-image

Artikkelit

thumb
17/03/2023
Strategiatyö kaipaa yhteyttä arkeen
thumb
07/02/2023
MWB-malli kasvun työkaluna
thumb
13/01/2023
Strategian toteuttaminen MWB-mallilla
thumb
13/01/2023
OKR-malli antaa selkeän tavan puhua strategiasta
thumb
07/12/2022
Strategia on yrityksen tapa elää
thumb
07/11/2022
Työntekijäymmärrys tukee strategian toteutumista
thumb
15/09/2022
Strategiatyön dialogisuus
thumb
13/09/2022
FOIBEKARTANO: Hyvän elämän yhteisö ikäihmisten kotina
thumb
16/08/2022
Nordic Business Forum: Strategia on teoria, joka pitää testata
thumb
16/08/2022
Validia: Strategiaprosessi on myös iso viestintäprosessi
thumb
05/07/2022
Kriisi pysäytti miettimään strategiaa
thumb
20/06/2022
Kasvustrategian avulla kohti korkeuksia
thumb
10/06/2022
Strategian toteuttaminen on systematiikkaa
thumb
03/06/2022
QVIK: Olisimme voineet lähteä strategiatyöhön paljon aiemmin
thumb
03/06/2022
ALVA: Strategiatyön ydin on löytää keinot päästä valittuun päämäärään
thumb
27/05/2022
KuPS: Strategiaa huippu-urheilusta yritysmaailmaan
thumb
21/02/2022
ELCOLINE: Maaliin pääsy varmistetaan oikeiden ihmisten kautta
thumb
11/02/2022
Strategian laatiminen voi olla helppoa ja käytännönläheistä
thumb
03/02/2022
MESSUKESKUS: Pidä yritys aina kilpailukykyisenä
thumb
16/12/2021
KASVURYHMÄ: Tulevaisuudesta tähän päivään – ja takaisin tulevaisuuteen
thumb
25/10/2021
PENTIK: Ei mystifioida strategiaa
thumb
21/09/2021
KPA Unicon: Strategiatyötä ei meillä tehdä salaseurassa
thumb
02/09/2021
Kirja on nyt julki! Katso julkkari-liven tallenne
thumb
29/07/2021
PONSSE: Meille asiakaslähtöisyys on elämäntapa
thumb
26/07/2021
INNOFACTOR: Olen aina ollut strategiauskovainen